ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වල හොදම Mission games 9 | Best 9 Mission Games For Android Phones – 2015

Top 10 Best Free Mission Games For Android - 2015
ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට හොදම Mission games 5….


දැන් කවුරුත් ලග Android Phone තියනවනේ…. ඉතින් මෙන්න අද මම ගෙනාවා  Android Mission Games ටිකක්…. මේ ටික කොහොමද කියලා අරගෙනම බලන්නකෝ…. මට නම් හිතුන විදිහට මේ ටික නියමයි…..

1. Ultimate Mission 2

Ultimate Mission 2 Is A Cool And Addictive Shooting Game. The Graphics Are Impressive, Easy To Control And Works Very Well. In This Cool Story You Have To Fight Against The Aliens. There Are Number Of Weapons Firearm, Large Caliber Rifle, Heavy Machine Gun , Laser Gun Etc. To Get More Or Open Weapons You Have To Collect The More Energy Balls.2. Temple Run 2

Temple Run 2 Is Another Best Android Game And It Is The Most Famous Game On Play Store. Developers Update The Games Time To Time To Fix Bugs And Other Issues In This Game Now Developers Provide Beautiful New Graphics, Better Quality, Gorgeous New Organic Environments And New Obstacles There Is Bigger Monkey, New Power Ups For Every Character.3. Devil Ninja 2 (Mission)


Devil Ninja 2, The Power Of Dart Unblocked By The King Of Devil’s. The World Will Be Destroyed So You Have To Stop The King Of Devil’s By Playing Role As A Ninja. So Over All The Game Is Great, Graphics Are Very Good There Are 15 Challenging Missions With 3 Devil’s World. Kill The More Enemies And Collect Energy Balls To Open New Weapons.4. The Walking Dead: Season One


The Walking Dead Is A Adventure Game With Different Missions. There Are 5 Parts Of This Game. You Have To Pay For Season 2-5 This Is A Free Game But For Enjoying Extra Features And Seasons You Have To Purchase This Game From Play Store. In The While Series Your Choices, Actions And Decisions Make Effect On The Story. So You Can Download And Enjoy This Series.5. Iron Man 3 – The Official Game

Iron Man 3 Is A Official Game Based On The Iron Man Movie. It Is Also The Most Famous Action Game With Various Different Missions. It Is A Face-Paced And Endless Runner Game You Have To Fight Against A.I.M Forces To Protect The Mankind. The Game Have Cutting-Edge-Graphics And Outstanding 3D World O=Which You Can Enjoy While Playing This Game.6. Commando Adventure Shooting

Commando Adventure Shooting Is Related To Army. As A Army Commando You Are Setting Up On Mission Near The Enemy Border. The Enemies Assigned A Mission To Kill You So You Have To Kill The Enemies Before They Kill You.So The Over All Game Is Good, Easy To Control And Great GUI. There Are Number Of Weapons Like Sniper, Radar Etc.7. Sniper 3D Assassin: Free Games

Sniper 3D Assassin Is Ultimately A Shooting Game. You Have To Aim And Shoot The Enemies To Stop The Crime From The World, There Are Number Of Thrilling Missions And Lethal Weapons You Can Use While Playing The Game. You Can Enjoy This Game As Sniper And Can Experience Of An Sniper Riffles. This Game Is Totally Free You Can Download The Game From Play Store.


8. Fruit Ninja

Fruit Ninja Is A Great Arcade Mission Game. There Are Different Missions In The Game Which You Can Enjoy While Playing. There Are New Blades And Dojos, Slice The Fruits To Getting New High Scores. Katsuro And Mari Are The New Characters Guide You During The Game. Slice The Fruits And Get New Power Ups For More Effective Game Play.
9. GUNSHIP BATTLE : Helicopter 3D

Gunship Battle Is Another Great Action Mission Game. The Most Powerful Combat Helicopters Are At Your Fingertips You Can Enjoy And Experience As A Helicopter Pilot While Playing The Combat Missions. You Can Arm Your Helicopter With Variety Of Equipment And Weapons. You Can Also Pic Wide Range Of Helicopters Each Having Unique Characteristics .

කට්ටියම මේ ටික අරගෙන කොහොමද කියලා Comment එකක් දාගෙනම යන්න… අදත් Class යන්න ඕනේ…. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්….

Leave a Comment